7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง หนุนชุมชนทำถนนปลอดถังขยะ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ใหม่

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190607075016664

ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลทับมา  รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ปลัดเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนปลอดถังขยะให้ชาวบ้านได้รับทราบ พร้อมกับลงนาม MOU กับสถานศึกษาในพื้นที่ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการขยะสร้างมูลค่าเพื่อทุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมาได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดถังขยะประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนนำไปทิ้ง เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเหตุรำคาญจากขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้ถนนสะอาด สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรังปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค รวมถึงการให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการจัดการขยะของตนเอง จึงได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนปลอดถังขยะให้ชาวบ้านได้รับทราบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนสร้างชุมชนมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) อย่างยั่งยืน